Wedstrijdreglement

 1. Deelnemen aan de Haagse Beemden Loop houdt impliciet in dat de deelnemer zich bekend verklaart en akkoord gaat met de in het wedstrijdreglement genoemde voorwaarden.
 2. Inschrijving voor de Haagse Beemden Loop is persoonsgebonden.
 3. Deelname is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekraken en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen lichamelijk letsel of overlijden.
 4. De deelnemer zal zelf voor schade, letsel, ziekte, overlijden, enz., verzekerd zijn.
 5. Deelnemers ontvangen ieder één, door de organisatie verstrekt,  startnummer. Het startnummer moet verplicht en ongevouwen op de borst gedragen te worden.
 6. Het startnummer wordt op een door de organisatie voorgeschreven plaats/ tijdstip afgehaald; opsturen is niet mogelijk. 
 7. In geval de deelnemer het startnummer na het afhalen kwijtraakt, kan een nieuwe worden verkregen na betaling van administratiekosten.
 8. Het inschrijvingsgeld van de deelnemer wordt bij annuleren, niet-verschijnen of (deels) bijstellen van het wedstrijdonderdeel, niet (deels) gerestitueerd.
 9. De organisatie is niet aansprakelijk wanneer (onderdelen van) de Haagse Beemden Loop door overmacht afgelast, opgeschort, geneutraliseerd, gewijzigd of verplaatst moet worden, zowel voor, tijdens en na de wedstrijd. Er zal geen terugbetaling of compensatie anderszins plaatsvinden van het inschrijvingsgeld of andere gemaakte kosten.
 10. Aanwijzingen van de organisatie, inclusief leveranciers, vrijwilligers, EHBO, verkeersregelaars, enz., zullen direct en stipt op worden opgevolgd.
 11. De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren of uit de wedstrijd te nemen. Hiervan is ook sprake als de deelnemer gestelde tussen- en eindtijden niet haalt. Er zal geen terugbetaling of compensatie anderszins plaatsvinden van het inschrijvingsgeld of andere gemaakte kosten.
 12. Op advies van de medische begeleiding heeft de organisatie het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen. Er zal geen terugbetaling of compensatie anderszins plaatsvinden van het inschrijvingsgeld of andere gemaakte kosten.
 13. Het is de deelnemers niet toegestaan begeleiders of honden op het parcours mee te nemen. Alleen voor hulphonden wordt een uitzondering gemaakt.
 14. Wheelers, power walkers en kangoo jumpers kunnen wel meedoen aan de wedstrijdonderdelen waarin zij benoemd worden. Andere, dan hardlopers en voornoemde, vormen van deelname zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
 15. Van eenieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur, andermans eigendommen en geen afval achter te laten. De door de organisatie uitgezette route over bestaande wegen en paden zal gevolgd te worden.
 16. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden door de organisatie, ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen, zonder daarvoor vergoeding te claimen. Zie ook ons privacyreglement.
 17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, ligt de beslissing bij de organisatie.

versie 11, 2020

google-site-verification: google93b255dab726c6ff.html